6 min read

Sosyal İnovasyon: Gençlerin Yaratıcılığıyla Sosyal Sorunlara Çözümler Bulmak

1.Sosyal İnovasyon Nedir?
2.Geleceği Şekillendirirken Neden Sosyal Fayda Odaklı Düşünmeliyiz?
3.Sosyal İnovasyon Süreci ve Aşamaları Nelerdir?
4.Sosyal İnovasyonun Sürdürülebilirliği Nasıl Sağlanabilir?
5.Gençlerin Sosyal İnovasyondaki Rolleri Nelerdir?

Sosyal İnovasyon Nedir?

Sosyal inovasyon, sosyal sorunlara son derece yenilikçi çözümler bularak sosyal refahın arttırılması olarak tanımlanabilir. Sosyal sorunların kapsamında eğitim, sağlık ve çalışma koşulları ile ilgili problemler bulunur. Bu problemlerin çözümü için geliştirilen yöntemler, bahsi geçen alanlarda yenilikçi adımların atılmasını sağlayabilir.

Sosyal inovasyonun çeşitli hususlar değerlendirildiğinde son derece önemli olduğu bilinir. Sosyal fayda sağlayan inovatif adımlar, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da etkide bulunur. Ayrıca bu faydalar en üst düzeye çıkarılır. Bu durum, sosyal sorunlara yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini sağlar. Bu ise sosyal inovasyonun sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisini doğrudan açıklar. Sosyal inovasyon süreci kapsamında değerlendirilebilen çeşitli temel ilkeler ve değerler mevcuttur. Bunları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Sosyal Fayda Odaklı Düşünme: Sosyal inovasyonun temel ilkeleri arasında yer alan sosyal fayda odaklı düşünme, var olan sorunların çözümünde toplumsa yararı gözetmeyi ifade eder. Ayrıca üretilen çözüm ile yaratılan değerin toplumun geneline hitap etmesi de ön planda tutulur.
 • Paydaş Katılımının Önemi: Sosyal inovasyonun dikkat çeken ilkelerinden bir diğeri de paydaş katılımına vurguda bulunmasıdır. Genellikle farklı paydaşlar arasındaki iş birliğine dayanan sosyal inovasyon kapsamında özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum örgütleri ortak bir çalışmada bulunabilir.
 • Çeviklik ve Sürdürülebilirlik: Oluşturulan yeniliklerin sürdürülebilir özellikte olması oldukça önemlidir. Dolayısıyla bu çözümlerin ekonomik, toplumsal ve çevresel açıdan uzun vadeli etkileri; var olan sorunların çok daha etkili bir şekilde çözümlenmesini olanaklı hale getirir.

Sosyal yenilik, çeşitli çözümlerin geliştirilmesini amaç edinir. Bunu yaparken birtakım toplumsal değerlere odaklanır. Toplumsal inovasyon değerleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Toplumsal Eşitlik: Var olan sorunlar için yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi esnasında toplumsal eşitlik ve adalete odaklanılır. Bu nedenle toplumun her kesimini kapsayacak yöntemler geliştirilir.
 • İnsana Saygı: Toplumsal inovasyon projelerinin sahiplendiği değerlerden en önemlisi, bireylerin haklarına saygı göstermesidir. Temel olarak insanı merkeze alan çeşitli çözümler geliştirilir. Bireylerin ihtiyaçları ve beklentileri ön plana çıkarılır.
 • Yenilik ve Yaratıcılık: Sosyal inovasyon yaratıcılık ve yeniliği kapsar. Var olan sorunlar için geleneksel yöntemlerin önüne geçilmesi oldukça önemlidir.
 • Ahlaki Sorumluluk: Geliştirilen projelerin her biri, etik ve ahlaki değerlere uygun olmayı hedefler.

Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik Arasındaki İlişki Nedir?

Sosyal inovasyon projeleri, toplumsal yenilik ve sosyal girişimcilik arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gözler önüne serer. Her iki kavramın kapsamında, sosyal sorunlara çözüm bulma amacı yer alır. Bu nedenle iki yaklaşım da birbirini tamamlama konusunda son derece başarılıdır. Sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon arasındaki bağlantı genel olarak şu hususlar üzerinden incelenebilir:

 • Toplumsal inovasyon, toplumun karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmeyi hedefler. Sosyal girişimcilikte de bu konu, çeşitli iş modellerinin geliştirilmesi ile ele alınır.
 • Toplumsal inovasyon çoğunlukla bir topluluk veya kuruluş içinden çıkar. Sosyal girişimcilikte yeni iş modelleri sosyal girişimcilerin kurduğu kuruluşlar tarafından uygulanır.

Daha önce de belirtildiği üzere her iki durum da sosyal sorunlara odaklanır. Fakat çözüm üretme şekilleri farklılık gösterebilir.

Geleceği Şekillendirirken Neden Sosyal Fayda Odaklı Düşünmeliyiz?

Var olan sosyal sorunların tespiti sonrasında bu sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek, toplumsal inovasyonun temelinde yer alır. Bu çift kanatlı düşünme türü, sosyal faydanın merkeze alınmasını ve var olan sorunların toplumun genel refahını destekleyecek şekilde çözümlenmesini mümkün kılar. Bireyler ve çeşitli organizasyonlar bu ilke temelinde hareket ettiklerinde, çözüm geliştirme sürecinde kendi yararlarını değil toplumsal faydayı düşünür.

Olaylara tek bir perspektiften bakılması olarak ifade edilen tek kanatlılık, çözüm geliştirme sürecinde birtakım sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Tek kanatlı bakış açısı bazı kesimlerin dışlanmasına sebebiyet verebilir. Bunun dışında tek kanatlılık:

 • Toplumun çeşitli kesimlerinin dışlanması, toplumsal katılımın azalmasına neden olur.
 • Toplum içindeki farklı grupların ihtiyaçlarının karşılanmamasına sebebiyet verebilir.
 • Farklı perspektiflerin kullanılmaması, sosyal sorunların tam anlamıyla çözümlenmesini engeller.

Çift kanatlı düşünme ise belirtilen sorunlara köklü çözümler sağlamayı amaçlar. Sanayi Çağı’nın kurulmasını sağlayan ülkelerin sürdürülebilir teknolojiler yerine çevreye zarar veren teknolojiler geliştirmeye devam etmesi bu ülkelerde kalp ve akıl birliğinin bulunmadığının bir örneğidir. Yenilikçi, buluşturucu ve birleştirici fikirler Yunus Emre’nin deyişiyle “Bir gönül kırmadan.” hayata geçmelidir.

Sosyal İnovasyon Süreci ve Aşamaları Nelerdir?

Toplumsal inovasyon sürecinin çeşitli aşamaları bulunur. Var olan sorunlara yönelik yenilikçi çözümlerin oluşturulmasını sağlayan bu aşamalar aşağıdaki gibidir:

 • Araştırma ve analiz
 • Hedef kitlenin belirlenmesi
 • Yaratıcı fikirlerin oluşturulması ve inovasyon çalışmaları
 • Proje yönetimi ve planlama süreci
 • Sosyal etkinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Risk yönetimi ve kriz durumlarına hazırlık

Belirtilen adımların her biri, yenilikçi atılımların sağlıklı ilerlemesi açısından önemlidir. Dolayısıyla tüm sürecin aynı özenle yürütülmesi başarıya giden yolda yardımcı olur.

Araştırma ve Analiz Aşaması

Bu aşamada ihtiyaç analizi ve problem belirleme çalışmaları yapılır. Toplum gereksinimleri detaylı olarak belirlenir. Ayrıca çözülmesi gereken sorunlar tespit edilir.

Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Bir sonraki aşama, geliştirilecek çözümlerin kimleri kapsadığını belirlemektir. Bu nedenle hedef kitle tespit çalışmaları titizlikle yapılır.

Yaratıcı Fikirlerin Oluşturulması ve İnovasyon Çalışmaları

Sorun belirleme ve hedef kitlenin tespit edilmesi sonrasında yeni fikirlerin geliştirilmesi aşamasına geçilir. Bu fikirler, mevcut durumun iyileştirilmesini amaçlayabilir. Bunun yanı sıra var olan sorunlara çok daha sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi de hedeflenebilir.

Proje Yönetimi ve Planlama Süreci

Geliştirilen fikirlerin uygulanabilir çözümlere dönüştürülmesi son derece önemlidir. Bu nedenle bir sonraki aşamada bunun nasıl yapılacağına dair planlama gerçekleştirilir. Sosyal inovasyon kapsamında projenin tasarımı titizlikle yapılır.

Sosyal Etkinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Tasarlanan çözümlerin işe yararlığının test edilebilmesi için prototip oluşturma çalışmalarına ağırlık verilir. Gerçek dünya şartlarında test edilen prototip, geri bildirimler ile geliştirilebilir. Ayrıca oluşturulan çözümlerin değerlendirilmesi adına çeşitli adımlar atılır. Böylelikle sosyal etkinin ölçülmesi mümkün hale gelir.

Risk Yönetimi ve Kriz Durumlarına Hazırlık

Proje dahilinde potansiyel risklerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Dolayısıyla sosyal, finansal ve politik başta olmak üzere çeşitli faktörler ön planda tutularak birtakım riskler analiz edilir.

Sosyal İnovasyonun Sürdürülebilirliği Nasıl Sağlanabilir?

Sosyal inovasyon sürdürülebilirliği noktasında birkaç hususa dikkat edilmesi gerekir. Toplumsal sorunlara getirilen yenilikçi çözümlerin sürdürülebilir olması için uzun vadede etkiye sahip olmaları oldukça önemlidir. Toplumsal inovasyonun sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için dikkate alınması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Geliştirilen çözüm önerileri, kültürel ihtiyaçları karşılayabilecek özellikte olmalıdır.
 • Toplumun farklı katmanları ile paydaşlar sürece aktif bir şekilde dahil edilmelidir.
 • Toplum bireyleri eğitilmeli ve toplumsal sorunlara çözüm üretebilmesi sağlanmalıdır.
 • Projenin finansmanı uzun vadeli olacak şekilde sağlanmalıdır.
 • Yenilikçi çözüm üretme sürecinde paydaşlar arasında işbirliği oluşturulmalıdır.

Belirtilen hususların her biri, toplumsal inovasyon sürecinde sürdürülebilirliğin sağlanması adına oldukça önemlidir. Geliştirilen projelerde yukarıdaki faktörlere dikkat edilmesi, uzun vadede pozitif etkilerin oluşmasını sağlar.

Gençlerin Sosyal İnovasyondaki Rolleri Nelerdir?

Gençler, toplumun daha adil ve inovatif bir şekilde geliştirilmesini sağlayacak potansiyele sahiptir. Bu nedenle gençlerin özellikle toplumsal sorunlara çözüm geliştirme noktasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtebiliriz. Gençlerin sosyal inovasyondaki rolleri genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

 • Gençler, teknolojiyi çok daha sıkı bir şekilde takip edebilir. Kendilerini teknolojik yeniliklere adapte edebildikleri için geliştirilen sosyal projelere teknolojiyi entegre edebilir. Bu ise sosyal sorunlara dijital platformların da dahil edilmesine katkıda bulunur.
 • Gençlerin yaratıcı, özgün ve yenilikçi düşüncelere sahip olduğu bilinir. Bu ise sosyal sorunlara farklı perspektif bakılmasını sağlar. Ayrıca yeni ve etkili çözümler üretilebilir.
 • Sosyal sorunların nedenlerini anlamak, problemlere etkili çözümler üretilebilmesi açısından son derece önemlidir. Gençler, sosyal sorunların nedenleri ve etkileri noktasında farkındalık yaratabilecek adımlar atar. Örneğin sosyal medya kullanımı, var olan sorunlara dikkat çekilmesini sağlar. Öte yandan eğitim kampanyaları ile daha fazla insana ulaşılabilir.
 • Gençler, risk alma konusunda yetişkinlere göre daha istekli olabilir. Bu durum, sosyal sorunlara çözüm geliştirilirken risk almayı ve çığır açıcı projeler geliştirmeyi mümkün kılar.
 • Çevre ve sürdürülebilirlik konusunda çok daha duyarlı olabilen gençler, çevre dostu projeler geliştirebilir. Bu projeler toplumsal sorunlara uzun vadeli çözümler sunabilir.
 • Gençler, sosyal inovasyonun ekonomik ve sosyal değeri konusunda hassastır. Bu nedenle geliştirdikleri projelerde bu iki unsuru göz önünde bulundurur.

Gençlerin toplumsal inovasyondaki rolleri, daha sürdürülebilir gelecek inşa etme konusunda oldukça önemlidir.